Regulamin serwisu internetowego

WWW.PARKINGPYRZOWICE.COM.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.parkingpyrzowice.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Rezerwacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.parkingpyrzowice.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.parkingpyrzowice.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.parkingpyrzowice.com.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.parkingpyrzowice.com.pl umożliwiający złożenie Rezerwacji.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.parkingpyrzowice.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o dokonanych Rezerwacjach.
 5. KLIENT – Usługobiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Rezerwacji z Usługodawcą.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji między Klientem a Usługodawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.parkingpyrzowice.com.pl
 10. USŁUGODAWCA – ASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729818, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żurawia 6/12/745, 00-503 WARSZAWA, NIP: 7010820837, REGON: 380075070, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@parkingpyrzowice.pl, numer telefonu: 734 48 88 38.
 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 12. UMOWA REZERWACJI – Umowa Rezerwacji zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji z Usługodawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH REZERWOWANIA

 1. Serwis www.parkingpyrzowice.com.pl dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do rezerwowania miejsc parkingowych na parkingu niestrzeżonym (bez monitoringu) Usługodawcy, znajdującym się przy lotnisku w Pyrzowicach, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, dokonując Rezerwacji, składa ofertę rezerwacji określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji.
 6. Rezerwacji można dokonywać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji (Serwis www.parkingpyrzowice.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy Rezerwacji za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 10. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Rezerwacji zgodnie z pkt 9 niniejszego paragrafu lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 11. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Rezerwacji, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którymi Usługodawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

§ 4

ZAWARCIE UMOWY REZERWACJI

 1. Do zawarcia Umowy Rezerwacji, niezbędne jest wcześniejsze dokonanie przez Klienta Rezerwacji udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Rezerwacji do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS na numer telefonu Klienta podany w Formularzu Rezerwacji.
 4. Mailowe potwierdzenie dokonania Rezerwacji i przyjęcia jej do realizacji zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Klienta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w mailu potwierdzającym otrzymanie oraz przyjęcie Rezerwacji do realizacji przesłanym przez Usługodawcę, zostaje zawarta Umowa Rezerwacji między Klientem, a Usługodawcą.
 6. Każda Umowa Rezerwacji jest potwierdzana dowodem rezerwacji, który będzie wysyłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Rezerwacji.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia możliwość opłacenia Rezerwacji przy pomocy następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 1050 1230 1000 0090 3150 1522, ASSETS PETRO ENERGIA SP. Z O.O. SP. K., ul. Żurawia 6/12/745, 00-503 WARSZAWA, NIP: 7010820837. W tytule przelewu należy wpisać „Rezerwacja nr……..”.
 3. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Rezerwacji w dniu jej zawarcia, chyba że Umowa Rezerwacji stanowi inaczej.
 5. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.
 6. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Rezerwacji.

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §8 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parkingpyrzowice.pl lub telefonicznie pod numerem: 734 48 88 38,
  3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej lub ustnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 Regulaminu w wypadku Umowy Rezerwacji, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,
  3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Rezerwacji w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Anulowanie Rezerwacji.
  1. Klient ma możliwość anulowania dokonanej Rezerwacji maksymalnie na 1 dzień przed terminem wykonania usługi,
  2. Klient w celu anulowania rezerwacji musi wysłać do Usługodawcy informację o rezygnacji na adres mailowy: info@parkingpyrzowice.com.pl

§ 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Rezerwacji, którą zawiera z Usługodawcą nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Rezerwacji, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Rezerwacji,
  2. prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. System Opinii,
  4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dokonania Rezerwacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Rezerwacji albo zaprzestania jej dokonywania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parkingpyrzowice.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parkingpyrzowice.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.parkingpyrzowice.com.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością ASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729818, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żurawia 6/12/745, 00-503 WARSZAWA, NIP: 7010820837, REGON: 380075070. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.parkingpyrzowice.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.parkingpyrzowice.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.parkingpyrzowice.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.parkingpyrzowice.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Rezerwacji między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §8 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.