Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU

§ 1

Parkingiem zarządza właściciel terenu –spółka Assets Petro Energia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12/745, 00-503 WARSZAWA, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000729818 , posiadająca nr NIP 7010820837, Regon 380075070

§ 2

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.

§ 3

 1. Parking jest niestrzeżony, dozorowany 24 godziny na dobę przez zarządcę parkingu.
 2. Należność opłat parkingowych określa cennik ustalony przez zarządcę, który stanowi załącznik
  niniejszego „Regulaminu”. Cennik dostępny jest na: www.parking.pyrzowice.com.pl..oraz w biurze parkingu.
 3. Opłata za parking pobierana jest za każdy wjazd na parking, a cena zawiera bezpłatny transfer busem/ samochodem osobowym na trasie parking-lotnisko, lotnisko-parking.
 4. W ramach opłaty za każdorazowy wjazd na parking, pojazd może zajmować miejsce postojowe
  wyznaczone przez pracownika parkingu w ramach wykupionego limitu czasowego. W przypadku
  przekroczenia limitu czasowego opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem ustalonym przez właściciela za każdy rozpoczęty dzień najmu miejsca parkingowego.
 5. Właściciel parkingu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku.
 6. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając go parkingu najmuje jedynie wybrane miejsce postojowe.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
 8. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu pobierana na podstawie rejestracji wjazdu pojazdu na teren parkingu i pobrania gotówki przez pracownika parkingu (istnieje możliwość płatności kartą, przedpłata na konto), a w przypadku przekroczenia opłaconego limitu czasowego przed wyjazdem pojazdu z parkingu.

§ 4

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
 2. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 3. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i
  poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony parkingu.

§ 5

 1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
 2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.

§ 6

 1. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu
  zabronione jest:
  a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
  eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
  b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym
  użytkownikom,
  c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
  d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
 2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
  a. zachowania na terenie parkingu czystości,
  b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
  c. podporządkowania się poleceniom pracowników parkingu, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

§ 7

 1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
 2. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować będzie naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.

§ 8

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu, w szczególności za wyciek paliwa lub płynów eksploatacyjnych z pojazdu, a to pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych). Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przewyższającej ją pełnej wysokości szkody.
 2. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone bez swojej winy, w szczególności przez innych Klientów parkingu, w wyniku warunków atmosferycznych, siły wyższej, aktów terroryzmu, działań wojennych, itp.
 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody w stosunku do Właściciela parkingu ( z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności za szkody ujęte w ustępie 2 niniejszego paragrafu ). Wyjazd z parkingu bez poczynionych pisemnych wspólnie adnotacji oznacza, iż Klient opuszcza parking bez zastrzeżeń co do usługi i bez powstania jakiejkolwiek szkody w pojeździe podczas trwania umowy.
 4. Użytkownik przy korzystaniu z usługi transferu busem/ samochodem osobowym na trasie parking-lotnisko, lotnisko-parking obowiązany jest o zadbanie o bezpieczeństwo podróży swoje jak i osób towarzyszących w szczególności osób małoletnich pozostających pod jego pieczą. Użytkownik obowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz umieszczenia małoletnich poniżej 150 cm wzrostu w foteliku samochodowym ( dostępny u kierowcy ).

§ 9

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 48 734 48 88 38 lub na adres e-mail : info@parkingpyrzowice.com.pl

§ 10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.