Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU

§ 1

Parkingiem zarządza właściciel terenu –spółka Assets Petro Energia sp. z o.o. sp.k.

§ 2

1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.

§ 3

1. Parking jest monitorowany, płatny i dozorowany 24 godziny na dobę przez zarządcę parkingu.
2. Należność opłat parkingowych określa cennik ustalony przez zarządcę, który stanowi załącznik
niniejszego „Regulaminu”. Cennik dostępny jest na: www.parking.pyrzowice.com.pl..oraz w biurze parkingu.
3. Opłata za parking pobierana jest za każdy wjazd na parking, a cena zawiera bezpłatny transfer busem/ samochodem osobowym na trasie parking-lotnisko, lotnisko-parking.
4. W ramach opłaty za każdorazowy wjazd na parking, pojazd może zajmować miejsce postojowe
wyznaczone przez pracownika parkingu w ramach wykupionego limitu czasowego. W przypadku
przekroczenia limitu czasowego opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem ustalonym przez właściciela za każdy rozpoczęty dzień najmu miejsca parkingowego.
5. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca
warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.
6. Właściciel parkingu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku dwa razy do roku, w sezonie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim.
7. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając go parkingu najmuje jedynie
wybrane miejsce postojowe.
8. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie
uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
10. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu pobierana na podstawie rejestracji wjazdu pojazdu na teren parkingu i pobrania gotówki przez pracownika parkingu, a w przypadku przekroczenia opłaconego limitu czasowego przed wyjazdem pojazdu z parkingu.

§ 4

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
2. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
3. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i
poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony parkingu.
4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i zajęcia miejsca postojowego. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

§ 5

1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.

§ 6

1. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu
zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym
użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,w
b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników parkingu, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

§ 7

1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
2. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w
sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować będzie
naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.

§ 8

1.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie
parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
2.Właściciel parkingu nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek działania siły wyższej.

§ 10

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 48 734 48 88 38 lub na adres e-mail : info@parkingpyrzowice.com.pl

§ 11

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.